Notariāls tulkojumu apstiprinājums

02.10.2008. Sakarā ar grozījumiem Notariāta likumā un notāra nepieciešamību ieskatīties Iedzīvotāju reģistrā tulka personas datu pārbaudei tiek iekasēta summa 8,55 EUR apmērā reizi dienā. Ja tulkojuma notariāls apliecinājums ir nepieciešams steidzami, no klienta tiek iekasēta maksa 8,55 EUR par šā notariālā akta veikšanu papildus maksai par notariālu tulkojuma apliecinājumu.
 
Notariāli apstiprināti tulkojumi ir šādi: zvērināts tulks ar savu parakstu apliecina tulkojumu, un zvērināts notārs apliecina zvērināta tulka parakstu uz tulkojuma. Zvērināts tulks ir tulks/tulkotājs, kas nodod zvērestu notāram, uzņemoties pareizu un precīzu rakstisku un mutisku tulkojumu veikšanu un kriminālatbildību par apzināti nepatiesu vai nepareizu tulkojumu. Notariāli apliecinātu tulkojumu var veikt vienīgi juridiski pareizi noformētam un spēkā esošam dokumentam (dzimšanas apliecība, izziņa, līgums, iesniegums, testaments utt.) pretstatā parastam tekstam (izdrukas, faksi, neapliecinātas dokumentu kopijas, neparakstīti juridiski dokumenti vai to versijas utt.).

Zvērināts notārs nav tiesīgs pieņemt notariālai apliecināšanai juridiski spēkā neesošus vai nepareizi noformētus dokumentus, piemēram, dokumentu uz vairākām kopā sastiprinātām lapām ar acīmredzamām lapu atvienošanas pazīmēm, ārvalstu dokumentu bez attiecīgas legalizācijas u.c., tai skaitā personu apliecinošus dokumentus ar fotogrāfiju.
 
Ja nepieciešams iztulkot un notariāli apliecināt dokumentu, kas izdots ārvalstīs vai kas izdots Latvijā un nepieciešams iesniegšanai ārvalstīs, dokumentu jālegalizē (jāpievieno tā sauktā Apostille).   
Dokumentu legalizācija ir paraksta un zīmoga īstuma apliecināšanu, ko veic konsulārā amatpersona, lai vienā valstī sastādīti dokumenti iegūtu juridisku spēku citā valstī. Legalizējot tiek apliecināts arī dokumenta parakstītājas amatpersonas tiesiskais statuss un pilnvaras. Dokumentu īstuma apliecināšana (legalizācija) nav notariāla darbība.

Dokumenta tulkojumam jābūt notariāli apliecinātam, cauršūtam un sazīmogotam kopā ar dokumenta oriģinālu vai tā notariāli apstiprinātu kopiju. Iesniedzot šādu dokumentu, personai iepriekš jānoskaidro attiecīgās valsts vēstniecībā, vai nepieciešams apliecināt (legalizēt) tikai dokumenta oriģinālu/notariāli apliecinātu dokumenta kopiju; tikai dokumenta tulkojumu; vai gan dokumenta oriģinālu/notariāli apliecinātu dokumenta kopiju, gan dokumenta tulkojumu. Dokumenti tiek legalizēti pēc attiecīgās LR institūcijas apstiprinājuma. Ja nepieciešams legalizēt dokumenta kopiju, tai jābūt notariāli apliecinātai, ja kopija ir uz vairākām lapām, lapām jābūt cauršūtam sazīmogotam kopā.

Dokumentu kopijas, noraksta, izraksta un/ vai tulkojuma publiska apliecinājuma īstumu legalizē tikai tad, ja ir iespējams apliecināt arī dokumenta oriģināla īstumu. Nav apliecināmi dokumenti, ja Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta rīcībā nav dokumentu parakstītājas amatpersonas paraksta parauga un kompetentās institūcijas zīmoga nospieduma parauga. Turpmāku informāciju lūdzam skatīt Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas mājas lapā, sadaļā Konsulārā informācija.